Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 kommer att hållas i Solna onsdagen den 29 mars 2017, klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia salong IMAX, Mall of Scandinavia, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 mars 2017dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 23 mars 2017.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering bör begäras i god tid före torsdagen den 23 mars 2017 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.

  • Per post till Fabege AB, ”Fabege ABs Årsstämma”, Box 7839, 103 98 Stockholm
  • Per telefon 08-402 90 68
  • Genom att anmäla sig via följande länk: Webbanmälan

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här. Vänligen se Fullmaktsformuläret.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.