Revisionsutskottet

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott för 2016. Utskottet består av följande tre ledamöter, inklusive ordförande:

  • Märtha Josefsson, ordförande
  • Eva Eriksson, ledamot
  • Pär Nuder, ledamot

Under 2016 hölls fyra möten. Revisionsutskottet behandlar frågor om intern kontroll, uppföljning, väsentliga processer såsom fastighetsvärdering, finansiering, skatter och finansiell rapportering med mera.

Vid varje möte lämnade bolagets revisorer rapport från sin granskning under året. Protokollen från revisionsutskottets möten delgavs samtliga styrelseledamöter och utskottets ordförande avrapporterade löpande till styrelsen.