Utdelning

Enligt Fabeges utdelningspolicy ska Fabege som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinster som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten.

Med nuvarande marknadsförutsättningar innebär detta att utdelningen varaktigt bedöms utgöra minst 50 procent av resultatet från löpande förvaltning och realiserat resultat från fastighetsförsäljningar.

Utdelning för 2016

Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att utdelning för år 2016 lämnas med 4 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 31 mars 2017. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 5 april 2017.