Kassaflöde

Belopp i Mkr201620152014201320122011
Löpande verksamhet      
Driftsöverskott1 5071 4291 4851411--
Central administration-70-65-67-62--
Återläggning avskrivningar0011--
Erhållen ränta11251939--
Erlagd ränta-647-689-724-739--
Betald inkomstskatt 140-1 607-465--
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital805700-893185--
     --
Förändring av rörelsekapital    --
Förändring av kortfristiga fordringar84831-919-62--
Förändring av kortfristiga skulder-112211-102-19--
Summa förändring av rörelsekapital-281 042-1 021-81--
Kassaflöde från den löpande verksamheten7771 742-1 914104--
     --
Investeringsverksamheten    --
Investeringar i ny-, till- och ombyggnationer-2 600-2 770-1 233-1738--
Förvärv av fastigheter-460-985-105-298--
Avyttring av fastigheter2 3156043 2591332--
Förvärv av andelar i intresseföretag 440--7  
Övriga finansiella anläggningstillgångar-332440-100-124--
Kassaflöde från investeringsverksamheten-1 076-2 7111 821-835--
      -
Finansieringsverksamheten     -
Utdelning till aktieägarna-579-538-496-496--
Överlåtelse egna aktier  -122--
Förändring räntebärande skulder9081 5165141003--
Kassaflöde från finansieringsverksamheten32997818629--
     --
Periodens kassaflöde309-75-102--
Likvida medel vid periodens början322398200--
Likvida medel vid periodens slut62322398--
 201720162015201420132012

Belopp i Mkr
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Löpande verksamhet                     
Driftsöverskott3791 5071 1257243551 4291 0807153501 4851 12073834914111 070704330----
Central administration-19-70-54-36-16-65-48-32-16-67-46-30-15-62-46-30-14----
Återläggning avskrivningar00000010011101100----
Erhållen ränta2113022521143191513639231710----
Erlagd ränta-145-647-506-261-130-689-503-272-140-724-576-317-155-739-552-308-148----
Betald inkomstskatt 1-2940000000-1 607-1 607-1 473-983-46520-----
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital188805568427211700551425197-893-1 093-1 068-798185498383178----
                  - --
Förändring av rörelsekapital                 - --
Förändring av kortfristiga fordringar89884-50-935831906907-133-91939362-62-40-104-208----
Förändring av kortfristiga skulder789-112-30-163221110750160-1029-5651-19-50-208-12----
Summa förändring av rörelsekapital1 687-28-80-25671 0421 01395727-1 02148-2053-81-90-312-220----
Kassaflöde från den löpande verksamheten1 8747774884022781 7421 5641 382224-1 914-1 045-1 088-74510440871-42----
                  - --
Investeringsverksamheten                 - --
Investeringar i ny-, till- och ombyggnationer-2 131-2 600-1 677-1 032-472-2 770-1 651-987-490-1 233-849-513-244-1738-1 357-1036-364----
Förvärv av fastigheter-345-460-332-332-152-985-800-800--105----298-217------
Avyttring av fastigheter-2 3152 3672 1432 1436045545191633 2591 3458482013321 015615200----
Förvärv av andelar i intresseföretag-   -440   - ---7       
Övriga finansiella anläggningstillgångar-306-332-13553440-76-72-39-1004651-16-124-391-6020----
Kassaflöde från investeringsverksamheten2 782-1 0763458341 522-2 711-1 973-1 340-3661 821542386-240-835-950-481-143----
                    --
Finansieringsverksamheten                   --
Utdelning till aktieägarna--579-579-579--538-538-538--496-496-496--496-496-496-----
Överlåtelse egna aktier-   -    -  -122122122122----
Förändring räntebärande skulder870908-250-494-1 7991 5169618841825141 0991 3641 0351003745597-13----
Kassaflöde från finansieringsverksamheten870329-829-1 073-1 799978423346182186038681 035629371223109----
                  - --
Periodens kassaflöde-38304163191438839-7510016550-102-171-187-76- --
Likvida medel vid periodens början62323232322323232398989898200200200200----
Likvida medel vid periodens slut2462361953332374116223198263148982913124----
Belopp i Mkr2013201220112010
Driftsöverskott och realiserade värdeförändringar fastigheter i befintligt bestånd exkl. avskrivningar1 5731 4311 4071 600
Central administration-62-64-63-62
Betalt finansnetto-699-615-595-520
Betald inkomstskatt-4650-1-3
Förändring övrigt rörelsekapital88-2471 198-1 099
Kassaflöde från den löpande verksamheten4355051 946-84
Investeringar och förvärv av fastigheter-2 036-2 191-1 986-940
Fastighetsförsäljningar, bokfört värde sålda fastigheter1 0011 2367563 978
Övriga investeringar (netto)-131-306-297-201
Kassaflöde från investeringsverksamheten-1 166-1 261-1 5272 837
Utdelning till aktieägarna-496-487-489-329
Överlåtelse egna aktier12289--
Återköp av egna aktier  -38-61
Förändring räntebärande skulder1 0031 280109-2 463
Kassaflöde från finansieringsverksamheten629882-418-2 853
Förändring likvida medel-1021261-100
Likvida medel vid periodens början2007473173
Likvida medel vid periodens slut982007473
 2013201220112010

Belopp i Mkr
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Driftsöverskott och realiserade värdeförändringar fastigheter i befintligt bestånd exkl. avskrivningar1 5731 2238194101 4311 1007642921 4079946502751 6001 236763325
Central administration-62-46-30-14-64-41-26-13-63-47-30-15-62-47-33-16
Betalt finansnetto-699-529-291-138-615-461-265-130-595-467-301-150-520-382-270-116
Betald inkomstskatt-4652000000-1000-3000
Förändring övrigt rörelsekapital88-229-722-220-247-179-34071 1981 1691 2101 556-1 099289-171359
Kassaflöde från den löpande verksamheten435421-224385054191331561 9461 6491 5291 666-841 096289552
Investeringar och förvärv av fastigheter-2 036-1 574-1 036-364-2 191-1 541-1 019-411-1 986-1 251-916-617-940-596-350-200
Fastighetsförsäljningar, bokfört värde sålda fastigheter1 0011 0039101201 236306306-7562532431603 9782 3462 0121 201
Övriga investeringar (netto)-131-392-6021-306-2121-11-297-264-22913-201-114-109-86
Kassaflöde från investeringsverksamheten-1 166-963-186-223-1 261-1 447-712-422-1 527-1 262-902-4442 8371 6361 553915
Utdelning till aktieägarna-496-496-496--487-487-487--489-489-489--329-329-329-
Överlåtelse egna aktier12212212212289  ---------
Återköp av egna aktier        -38-33---61-61-61-1
Förändring räntebärande skulder1 003745597-131 2801 5421 078331109200-10-1 151-2 463-2 347-1 451-1 448
Kassaflöde från finansieringsverksamheten6293712231098821 055591331-418-322-499-1 151-2 853-2 737-1 841-1 449
Förändring likvida medel-102-171-187-7612627126516512871-100-5118
Likvida medel vid periodens början2002002002007474747373737373173173173173
Likvida medel vid periodens slut982913124200101861387413820114473168174191