Utestående lån

Fabege arbetar med långfristiga kreditramar med fastställda villkor.

Fabege arbetar med långfristiga kreditramar med fastställda villkor. Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna.

De räntebärande skulderna uppgick vid årets slut till 21 978 Mkr (21 068), med en genomsnittlig ränta om 2,54 procent exklusive och 2,64 procent inklusive kostnader för outnyttjade kreditlöften. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 1 891 Mkr.

Fabege har under 2016 tecknat sk gröna finansieringar om 4 Mdkr och de totala gröna ramarna uppgår nu till nära 5 Mdkr. De gröna lånen finansierar miljöcertifierade fastigheter. Ett välkommet trendbrott erhölls under det fjärde kvartalet, då det första gröna banklånet med lägre marginal för den gröna delen av lånet tecknades. Genom att etablera ett MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö lanserade Fabege i april en ny grön finansieringsmöjlighet på kapitalmarknaden om 2 000 Mkr. En första emission om 600 Mkr gjordes i maj och en andra om 300 Mkr med två års löptid i november. Under det fjärde kvartalet gjorde Fabege dessutom ytterligare en grön emission om 700 Mkr på två års löptid inom ramen för det delägda Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF). Förutom dessa har bolaget sedan tidigare en grön finansiering från Europeiska Investeringsbanken samt ett grönt banklån. Totalt uppgår den gröna finansieringen per årsskiftet till 19 procent av utestående lån eller 21 procent av totala låneramar. I takt med att bolagets fastigheter miljöcertifieras är målsättningen att även finansieringen ska vara hållbar och Fabege välkomnar och uppmuntrar de nya ansvarsfulla finansieringsmöjligheter som etableras på marknaden.

Per den 31 december hade Fabege utestående obligationer om totalt 2 248 Mkr via SFF, varav 1 566 Mkr var gröna obligationer.

Fabege har ett certifikatsprogram om 5 000 Mkr, vilket per årsskiftet var fullt utnyttjat. Fabege har tillgängliga kreditfaciliteter som vid varje tillfälle täcker samtliga utestående certifikat.

Per den 31 december uppgick den genomsnittliga kapitalbindningstiden till 3,8 år och belåningsgraden till 46 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden i Fabeges skuldportfölj uppgick till 2,2 år, inklusive effekter av derivatinstrument. Den genomsnittliga räntebindningstiden för rörliga lån var 84 dagar. Fabeges derivatportfölj bestod per årsskiftet av ränteswapar om totalt 8 800 Mkr, med förfall till och med 2026 och en fast årlig ränta mellan 0,26 och2,73 procent före marginal samt av stängningsbara swapar om totalt 5 100 Mkr på nivåer mellan 2,87 och 3,98 procent före marginal och med förfall 2017 och 2018. För 63 procent av Fabeges låneportfölj var räntan bunden med hjälp av räntederivat. Derivatportföljen marknadsvärderas och förändringen redovisas över resultaträkningen. Det bokförda undervärdet i portföljen uppgick per 31 december till 559 Mkr (658). Derivatportföljen värderas till nuvärdet av kommande kassaflöden. Värdeförändringen är av redovisningskaraktär och påverkar inte kassaflödet. Vid förfallotidpunkten är derivatens marknadsvärde alltid noll.

I finansnettot ingick övriga finansiella kostnader om 44 Mkr, vilka huvudsakligen avser periodiserade uppläggningskostnader för kreditavtal och obligationsprogram. I den totala lånevolymen per kvartalsskiftet ingick lånebelopp för projekt med 2 553 Mkr (2 592), vars räntor om 55 Mkr (46) aktiverats.