Utestående lån

Fabege arbetar med långfristiga kreditramar med fastställda villkor. Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna kompletterat av dem som via kapitalmarknaden investerar i bolagets företagscertifikat och obligationer. 

Kapitalmarknadsfinansieringen har successivt ökats och uppick vid kvartalsskiftet till 40 procent av utestående lån.

De räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till 23 886 Mkr (21 978), med en genomsnittlig ränta om 2,14 procent exklusive och 2,23 procent inklusive kostnader för outnyttjade kreditlöften. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 2 083 Mkr. 

Fabege har under årets andra kvartal emitterat obligationer genom det gröna MTN-programmet. Efterfrågan på kapitalmarknaden är fortsatt god, särskilt på gröna obligationer, och eftersom räntan på obligationslån beräknas utan stiborgolv medför den negativa stiborräntan att finansieringskostnaden för närvarande blir mycket fördelaktig i jämförelse med banklån. Det gröna MTN-programmet ger bolaget möjlighet att emittera icke säkerställda obligationer om totalt 2 000 Mkr, varav 1 700 Mkr var utnyttjade per kvartalsskiftet. Per den 30 juni hade Fabege dessutom utestående obligationer om totalt 2 848 Mkr via SFF, varav 2 166 Mkr var gröna obligationer.

Totalt uppgick den gröna finansieringen vid periodens slut till 24 procent. I takt med att bolagets fastigheter miljöcertifieras är målsättningen att även finansieringen ska vara hållbar och Fabege välkomnar och uppmuntrar de nya ansvarsfulla finansieringsmöjligheter som etableras på marknaden.

Fabege har även ett certifikatsprogram om 5 000 Mkr, vilket per halvårsskiftet var fullt utnyttjat. Bolaget har tillgängliga kreditfaciliteter som vid varje tillfälle täcker samtliga utestående certifikat.

Per den 30 juni uppgick den genomsnittliga kapitalbindningstiden till 3,6 år och belåningsgraden till 46 procent (46). Kapitalbindningen avseende certifikatslån beräknas utifrån underliggande lånelöften.

Den genomsnittliga räntebindningstiden i Fabeges skuldportfölj uppgick till 2,3 år, inklusive effekter av derivatinstrument. Under andra kvartalet förföll stängningsbara ränteswapar om 600 Mkr, samtidigt som nya fem- och tioåriga ränteswapar om totalt 800 Mkr tecknades. Fabeges derivatportfölj bestod därefter per 30 juni av ränteswapar om totalt 10 000 Mkr, med förfall till och med 2027 och en fast årlig ränta mellan 0,25 och 2,73 procent före marginal samt av stängningsbara swapar om totalt 3 000 Mkr på nivåer mellan 3,95 och 3,98 procent före marginal med förfall sommaren 2018. För 54 procent av Fabeges låneportfölj var räntan bunden med hjälp av räntederivat. Derivatportföljen marknadsvärderas och förändringen redovisas över resultaträkningen. Det bokförda undervärdet i portföljen uppgick per 30 juni till 402 Mkr (559). Derivatportföljen värderas till nuvärdet av kommande kassaflöden. Värdeförändringen är av redovisningskaraktär och påverkar inte kassaflödet. Vid förfallotidpunkten är derivatens marknadsvärde alltid noll.

I finansnettot ingick övriga finansiella kostnader om 13 Mkr, vilka huvudsakligen avser periodiserade uppläggningskostnader för kreditavtal och obligationsprogram. I den totala lånevolymen per kvartalsskiftet ingick lånebelopp för projekt med 3 184 Mdkr (2 553), vars räntor om 32 Mkr (55) avseende första halvåret har aktiverats.