Mål & resultat för hållbarhet

Fabeges långsiktiga mål och resultat inom hållbarhet bygger på huvudområdena kring kunder, miljö, leverantörer och medarbetare.

Nöjd-Kundindex

Nöjda kunder är viktigt för Fabege. Målet är att nå index 80 i Fabeges NKI-mätning.

Utfall 2015

Fabege har genomfört en webbaserad och bredare kundundersökning 2015 med hög svarsfrekvens och bra resultat. I 2015 års mätning nåddes ett index om 77 på en 100-gradig skala. Kundnöjdheten ligger genomgående på en hög nivå vilket bland annat visas av att 91 procent av kunderna skulle rekommendera Fabege som hyresvärd.

Miljö

Energieffektivisering

Energianvändningen ska minska ytterligare 20 procent till år 2020, vilket motsvarar en genomsnittlig energianvändning på 87 kWh/kvm och år. Total energianvändning ska senast 2020 ligga 50 procent lägre än rikssnittet för lokaler 2014.

Utfall 2015

Den totala energiförbrukningen var cirka 3 procent lägre 2015, då den specifika totalenergin minskade från 109 till 106 kWh/kvm vilket innebär att målet inte uppnåddes. Besparingen på värme och el har i viss mån motverkats av kontinuerlig utbyggnad av kyla i fastighetsbeståndet.

Miljöcertifieringar

Alla nybyggnationer och större ombyggnationer ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE. 100 procent av befintligt fastighetsbestånd ska vara miljöcertifierat 2018.

Utfall 2015

Under 2015 pågick 7 nyproduktioner och större ombyggnationer. Av dessa var 100 procent inne i en process för att certifieras enligt BREEAM eller Miljöbyggnad, och därmed uppfylldes målet. Arbetet med att certifiera befintligt bestånd påbörjades under året.

Gröna hyresavtal

Gröna hyresavtal ska utgöra minst 50 procent av total nytecknad yta. Från och med 2016 höjs målet till 75 procent av total nytecknad yta.

Utfall 2015

Under 2015 utgjorde andelen Gröna hyresavtal 74 procent av total nytecknad yta, som en följd av årets stora nyuthyrningar.

Hållbarhetsgranskningar av leverantörer

100 procent av Fabeges strategiska samarbetspartners ska vara hållbarhetsgranskade till år 2020. Dessa partners bedöms motsvara 85 procent av den totala inköpsvolymen.

Utfall 2015

Totalt motsvarar granskningarna av leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv mellan 2012 och 2015, 81 procent av inköpsvolymen vid utgången av 2015.

Medarbetare

Nöjda medarbetare

Medarbetarnas prestationsindex mäts regelbundet och målet är att Fabeges medarbetare ska ha minst 15 procent högre resultat än branschgenomsnittet.

Utfall 2015

Samtliga medarbetare deltog i medarbetarundersökningen 2015. Resultatet visar ett prestationsindex på 3,8. Genomsnitt för branschen var 3,5. Detta innebär 9 procent högre resultat än branschgenomsnittet.

Bibehållen låg sjukfrånvaro

Fabeges mål är att bibehålla en låg sjukfrånvaro med hjälp av löpande hälsoundersökningar och fortsatta friskvårdssatsningar.

Utfall 2015

Total sjukfrånvaro under 2015 uppgick till 2,7 procent.

Uppförandekod

Alla medarbetare ska löpande informeras om Fabeges uppförandekod och etiska riktlinjer samt mutlagstiftningen. Detta genomförs genom konferenser, workshops, kurser eller e-learning, beroende på syfte. Samtliga avtal med Fabeges strategiska samarbetspartners och avtalspartners ska innehålla Fabeges uppförandekod som bilaga.

Utfall 2015

Styrelsefokus på mutlagsstiftning och kundfokus kring affärsetik. Vidare innehåller samtliga nya avtal tecknade med Fabeges samarbetspartners och avtalspartners under 2015 Fabeges uppförandekod.