Fabege gör fastighetsaffärer för totalt 2,8 Mdr

Fabege avyttrar 21 fastigheter för totalt 2,1 miljarder kronor. De avyttrade fastigheterna är belägna i olika delar av Stockholms län (se bilaga Förteckning, avyttrade och förvärvade fastigheter) och de ger en realiserad värdeförändring om 110 miljoner kronor.

Försäljningen är villkorad av att Fabege under januari 2006 förvärvar fastigheten Klamparen 10 på Kungsholmen för 0,7 miljarder kronor. Fastigheten har en yta på totalt 25 224 kvm. Den största hyresgästen är Stockholms Tingsrätt.

Direktavkastningen på de sålda fastigheterna och fastigheten som förvärvas uppgår till 6 %.

Till- och frånträde för samtliga fastigheter är den 1 mars 2006. Fastighetsaffärerna görs med GE Real Estate Norden.

Fabege AB (publ)


Bilaga: Förteckning över avyttrade och förvärvade fastigheter

För ytterligare information, vänligen kontakta::
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10

Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 26,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,0 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF