Fabege blir huvudägare i Tornet

Fabege förvärvar 82,4 procent av aktierna i Tornet AB. En överenskommelse har träffats med Ratos och Lehman Brothers Real Estate Partners om förvärv av samtliga aktier i LRT Acquisition AB med ett ägande av 21 307 711 aktier i Tornet.

Köpeskillingen uppgår till 146 kr per aktie och totalt 3,1 miljarder kronor. Fabege har förbundit sig att lämna samma erbjudande till Tornets övriga aktieägare. Dessutom avser Fabege att erbjuda ett aktiebytesalternativ innebärande att det för varje aktie i Tornet erhålls en aktie i Fabege.

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

- Tornet har under de senaste åren varit framgångsrikt i sin strategi att koncentrera beståndet och äger idag intressanta och utvecklingsbara fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fabege kommer som huvudägare att verka för ytterligare koncentration av bolagets fastighetsinnehav, säger Erik Paulsson, VD Fabege.


Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10

Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 26,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,0 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF