Konkurrensverket har beslutat att ej ta upp Fabeges förvärv av LRT Acquisition AB till prövning

Fabege träffade den 23 december 2005 en överenskommelse med Ratos och Lehman Brothers Real Estate Partners om förvärv av samtliga aktier i LRT Acquisition AB med ett ägande av 21 307 711 aktier i Tornet motsvarande 82,4 procent. Förvärvet var villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Konkurrensverket har beslutat att ej ta upp Fabeges förvärv av 82,4 procent av aktierna i Fastighets AB Tornet till prövning då de berörda bolagens sammanlagda omsättning föregående räkenskapsår understeg 4 miljarder kronor.


Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 26,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,0 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF