Fabege överklagar skattebeslut

Skatteverket har i beslut meddelat att bolag inom Fabege-koncernen kommer att upptaxeras med
1 797 Mkr avseende 2003. Beslutet medför ett skattekrav om 503 Mkr samt ett skattetillägg om 99 Mkr, dvs ett skattekrav inklusive skattetillägg om totalt 602 Mkr exklusive ränta.

Skatteverkets beslut avser fastighetsförsäljningar via kommanditbolag under 2003 inom den dåvarande Drott-koncernen. Fabege bestrider starkt de skattekrav som Skatteverket beslutat om och besluten kommer att överklagas. Det är Fabeges bestämda uppfattning att försäljningarna redovisats och deklarerats enligt gällande regelverk varför ingen reservering kommer att göras i Fabeges balansräkning.

Fabeges uppfattning delas av externa jurister och skatterådgivare som har analyserat försäljningarna och skatteverkets argumentation. Respektive delägare till kommanditbolagen har redovisat och deklarerat sin andel av köpeskillingen helt i enlighet med gällande skatteregler. Försäljningarna medförde en mycket låg inkomstbeskattning men det kan noteras att Skatteverkets egen uppfattning är att det är fullt tillåtet och accepterat att sälja kommersiella fastigheter skattefritt i paketerad form, dvs den låga skattebelastningen vid försäljningarna är inte oväntad eller kontroversiell.

– Sättet på vilket fastigheterna avyttrades valdes på strikt affärsmässiga grunder, inte för att betala lägre skatt. Det alternativ som låg närmast till hands, försäljning av fastigheterna via aktiebolag, hade inte inneburit högre beskattning för något bolag inom koncernen, säger Erik Paulsson, VD för Fabege.

Den typ av fastighetsförsäljningar via handels-/kommanditbolag som Skatteverket fattat taxeringsbeslut om i det här fallet, har varit vanligt förekommande i branschen. För bolag inom Fabege-koncernen omfattar Skatteverkets beslut den enskilt största affären och såvitt Fabege kan bedöma en betydande del av totalt potentiellt belopp. Eventuella tillkommande beslut från Skatteverket med motsvarande argumentation kommer att redovisas i delårsrapporter. Förändringar i bedömningar eller utslag i domstol kommer att redovisas i separata pressmeddelanden.


Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av ca 26 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har en uthyrningsbar yta på ca 1,6 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF