Split i Fabege

Vid Fabeges årsstämma den 27 mars 2007 beslutades bl a om en split 2:1 varigenom antalet aktier dubbleras. Kvotvärdet kommer som följd av spliten att ändras från 57 kr per aktie till 28:50 kr per aktie. Efter spliten uppgår det totala antalet aktier i Fabege till 178 446 162. En handelspost kommer fortsatt att omfatta 100 aktier.

Tidplan för spliten:
30 maj 2007: Registrering hos Bolagsverket. Sista handelsdag med gammalt kvotvärde
31 maj: Handel sker fr o m denna dag med nytt kvotvärde
4 juni: Avstämningsdag i VPC-registret
5 juni: Nytt antal aktier på aktieägares VP-konto eller depå.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, finans- och ekonomichef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 27,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,6 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF