Fabege gör fastighetsaffärer för 1,2 Mdr

Fabege har träffat avtal med Stockholms stad om förvärv av kv Apotekaren 22 på Norrmalm för 780 Mkr. Fastigheten omfattar en uthyrbar yta om ca 29 000 kvm plus garage om ca 3 000 kvm. Vidare friköper Fabege tomträtten till Bocken 46 från staden för 66 Mkr.

Samtidigt säljer Fabege tomträtterna Visthusboden 1, 2 och 3 i Enskede samt tomträtten Orgelpipan 5 på Norrmalm till Stockholms stad för 325 Mkr. Stadens förvärv av Orgelpipan 5 säkerställer genomförandet av en ny pendeltågsuppgång för den planerade Citybanan.

Affärerna med Stockholms stad är villkorade av godkännande i kommunfullmäktige. Newsec Corporate Finance har varit rådgivare i affären.

Fabege har även avyttrat Kurland 18 (Norrmalm) om 890 kvm uthyrbar yta för 35 Mkr. Köpare är Anders Ivarsson AB.

Försäljningarna ovan ger en sammanlagd vinst om ca 110 Mkr efter skatt som kommer att redovisas under det fjärde kvartalet 2007.

– Genom affären med Stockholms stad förstärker vi vår närvaro på en för oss prioriterad delmarknad. Det finns också en intressant förädlingspotential i Apotekaren 22, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.


Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 27,3 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF