Förändring i valberedningen för Fabege

Till följd av ägarförändringar i Fabege AB (publ) har Carl Rosén, som företrädare för Andra AP-fonden, utsetts till ledamot i valberedningen. Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, lämnar samtidigt valberedningen.

Valberedningen består därmed av följande ledamöter:

Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB)
Peter Lindh (Maths O. Sundqvist)
Per Ovrén (Investment AB Öresund)
Carl Rosén (Andra AP-fonden)

Ledamöterna i valberedningen företräder tillsammans ca 32 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 3 april 2008.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20Denna information är sådan som Fabege AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs-och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 27,3 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF