Fabege säljer bostadsprojekt med vinst om 60 Mkr

Fabege har utvecklat delar av fastigheten Luma 1 i Hammarby Sjöstad i syfte att möjliggöra ombyggnad till bostäder. Efter att ha erhållit bygglov har Fabege nu avyttrat bostadsprojektet, som omfattar ca 6 000 kvm, för 135 Mkr. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 60 Mkr som redovisas under fjärde kvartalet 2007. Köparen, Oscar Properties, tillträder när avstyckningen från Luma 1 är klar, preliminärt den 15 februari 2008

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Denna information är sådan som Fabege AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 27,3 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.



Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF