Fabeges årsredovisning tillgänglig på hemsidan

Från och med i dag, 11 mars 2008, kl.10.00, finns Fabege AB:s årsredovisning för 2007 tillgänglig via bolagets hemsida www.fabege.se.

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på Fabege AB:s huvudkontor, Dalvägen 8, Solna

I tryckt format beräknas årsredovisningen distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter omkring den 14 mars.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 11 mars 2008.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 30,8 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,5 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,5 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF