Förändring av antalet aktier i Fabege AB

Antalet aktier i Fabege AB (publ) har till följd av konvertering ökat med 1 981 och uppgår per den 31 mars 2008 till 178 460 902.

Fabege AB (publ)För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16.00 den 31 mars 2008.


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 30,8 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,5 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,5 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF