Delårsrapport januari-mars 2008

• Resultat efter skatt uppgick till 388 Mkr (356) och vinst per aktie efter utspädning till 2,28 kr (1,86)
• Hyresintäkterna uppgick till 561 Mkr (517)
• Överskottsgraden uppgick till 61 procent (59)
• Projektverksamheten skapade även detta kvartal betydande förädlingsvinster

– Fabege har sedan förra året ökat takten i projekt och vår projektportfölj utvecklas väl med en hög uthyrningstakt i projektfastigheterna. Under första kvartalet skapades betydande förädlingsvinster, både realiserade och orealiserade, i projektverksamheten, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Även förvaltningsverksamheten utvecklades positivt under det första kvartalet och överskottsgraden förbättrades med två procentenheter till 61 procent (59) jämfört med motsvarande period förra året, fortsätter Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)


Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2008

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


VD Christian Hermelin presenterar och kommenterar delårsrapporten idag kl 12.00 i Fabeges fastighet Wenner-Gren Center, Stockholm. Anmälan kan göras till Mats Berg (se tfnnr ovan), på www.financialhearings.com eller via e-mail hearings@financialhearings.com. Konferensen kan även följas via www.financialhearings.com.


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 6 maj 2008.Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 30,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,5 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


Delårsrapport januari-mars 2008