Fabege säljer If-huset i Solna för 570 Mkr

Fabege har avyttrat fastigheterna Axet 1 och Bladet 1 (If-huset) i Solna till Vasakronan för 570 Mkr. Fastigheterna omfattar totalt cirka 31 650 kvm uthyrbar yta, främst kontor. Köparen tillträder fastigheterna den 2 september 2008. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 58 Mkr som kommer att redovisas under det andra kvartalet 2008. Catella Corporate Finance har varit rådgivare i affären.

– Försäljningen är i linje med vår strategi att avyttra objekt utanför våra koncentrerade förvaltningsenheter. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, är belägna i Bergshamra, utanför våra prioriterade delmarknader i Solna och bedöms också ha begränsad ytterligare förädlingspotential, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:15 den 28 maj 2008.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 30,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,5 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF