Fabege säljer färdigutvecklad fastighet i Stockholm City

Fabege har avyttrat fastigheten Polacken 25 vid Kungsgatan i Stockholm City till Byggnadsfirma Olov Lindgren AB som tillträder fastigheten den 15 januari 2009. Fastigheten omfattar cirka 2 500 kvm uthyrbar yta, främst kontor. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 4 Mkr som kommer att redovisas under det fjärde kvartalet 2008.

– Sjunkande marknadsräntor bidrar till en alltmer attraktiv avkastning på fastigheter. Det är glädjande att återigen se aktiviteter på transaktionsmarknaden, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09:45 den 8 december 2008.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 30,2 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,5 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-saljer-fardigutvecklad-fastighet-i-stockholm-city

Följande filer finns att ladda ned:


PDF