Förslag till styrelse och revisor i Fabege AB (publ)

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 31 mars 2009 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Göte Dahlin, Christian Hermelin, Sven-Åke Johansson, Märtha Josefsson, Helen Olausson, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson samt att till styrelseordförande omvälja Erik Paulsson. Valberedningen föreslår även att Deloitte AB omväljs som bolagets revisor med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningen består av Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB), Peter Lindh (Maths O. Sundqvist), Per Ovrén (Investment AB Öresund) och Mikael Nordberg (Danske Capital).

Valberedningens fullständiga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Silverbåge, ordförande i valberedningen, tel 042-449 22 00

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:30 den 11 februari 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 29,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,5 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/forslag-till-styrelse-och-revisor-i-fabege-ab--publ

Följande filer finns att ladda ned:


PDF