Fabeges valberedning justerar förslag till årsstämman

Fabeges valberedning har beslutat att revidera sitt förslag till Fabeges årsstämma efter att ha kontaktats av aktieägare som företräder 19 527 800 aktier, motsvarande 11,5 procent av kapital och röster i Fabege AB (publ).

Förändringen jämfört med tidigare förslag innebär att Arne Berggren föreslås till ny styrelseledamot, att ersätta Helen Olausson, som avböjt omval.

Närmare presentation av Arne Berggren återfinns på bolagets hemsida, www.fabege.se.

Enligt tidigare förslag föreslås omval av styrelseledamöterna Göte Dahlin, Christian Hermelin, Sven-Åke Johansson, Märtha Josefsson, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson. Erik Paulsson föreslås omväljas till styrelseordförande.

Valberedningens justerade förslag beror av ägarförändring i bolaget som skett efter kallelsen till bolagsstämman utfärdats. Bolaget och valberedningen har offentliggjort det justerade förslaget omedelbart när det förelegat.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Silverbåge, valberedningens ordförande, telefon 0730-70 22 22

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 12.15 den 31 mars 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 29,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,5 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabeges-valberedning-justerar-forslag-till-arsstamman

Följande filer finns att ladda ned:


PDF