Fabege säljer två fastigheter

Fabege har avyttrat kontorsfastigheten Adam och Eva 10 i hörnet Drottninggatan/Gamla Brogatan till Rodret AB för 150 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 2 400 kvm. Köparen tillträder den 1 juni 2009.

Fabege har också avyttrat industrimark, Hammarby Smedby 1:470, i Upplands Väsby till Sevan AB för 10 Mkr.

Försäljningarna ger ett resultat efter skatt om 4 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2009.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:30 den 4 maj 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 29,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-saljer-tva-fastigheter

Följande filer finns att ladda ned:


PDF