Tydliggörande avseende skatteärende

Som tidigare har redovisats (se Årsredovisning 2008, sid 34) har Fabege överklagat skattebeslut till Länsrätten.

Regeringsrätten har i fredags meddelat beslut i tre olika förhandsbesked som avser andra bolag än Fabege. I två fall har skatteflykt bedömts vara tillämplig och i ett fall, det s k Cypern-fallet har skatterättsnämndens förhandsbesked undanröjts och frågan om skatteflykt återremitterats till Skatterättsnämnden.

För att undvika missförstånd vill Fabege betona att nämnda avgöranden i Regeringsrätten inte avser Fabege. Vidare är det Fabeges uppfattning att det inte går att tillämpa de avgöranden om förhandsbesked som har behandlats i Regeringsrätten på Fabeges ärenden eftersom de avviker ifrån varandra.

Fabeges bedömning är, som framgår ovan, oförändrad. Det är Fabeges uppfattning att försäljningarna redovisats och deklarerats enligt gällande regelverk varför ingen reservering har gjorts i Fabeges balansräkning. Fabeges uppfattning delas av externa jurister och skatterådgivare.

Fabege AB (publ)För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 17:00 den 2 juni 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 29,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/tydliggorande-avseende-skattearende

Följande filer finns att ladda ned:


PDF