Fabege säljer industrihus i Ulvsunda

Fabege har avyttrat tomträtten Generatorn 17 i Ulvsunda, Stockholm. Köpare är ITK hiss AB och köpeskillingen uppgår till 60 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 5 900 kvm industrilokaler.
Köparen tillträder den 1 juli 2009.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 9 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2009.

– Försäljningen är i linje med vår strategi att avyttra fastigheter utanför våra prioriterade marknader och koncentrerade förvaltningsenheter, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:00 den 4 juni 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-saljer-industrihus-i-ulvsunda

Följande filer finns att ladda ned:


PDF