Fabege ser fortsatt god efterfrågan på kontor i city

I Fabeges centralt belägna fastighet Duvan 6 på Klara Södra Kyrkogata på Norrmalm har samtliga lokaler nu hyrts ut.

I denna sista etapp har totalt 4.000 kvm hyrts ut till Polisförbundet (ca 1100 kvm), Tamro (ca 1100 kvm), samt till Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, (ca 1900 kvm). Hyresperioden för dessa är i snitt ca 5 år och hyresvolymen är totalt ca 14 Mkr per år.

Genom framgångsrikt uthyrningsarbete och engagerade hyresgäster har det under året etablerats ett centrum med flertalet organisationer med anknytning till idéburen verksamhet. Tidigare har Föreningen JAG, Stockholms Stift, Arbetsgivarföreningen KFO, Sensus och arbetsgivaralliansen/den ideella sektorns arbetsgivarorganisation flyttat in (se även pressmeddelande 2009-02-10). Den avflyttande hyresgästen, AFA, har totalt lämnat ca 9000 kvm.

– Vi har lyckats väl att finna nya hyresgäster trots konjunkturläget. I och med dessa slutliga avtal, har i stort sett hela Duvan hyrts ut igen, redan innan den tidigare hyresgästen är slutligt avflyttad, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, Vice VD, ekonomi- och finanschef, Fabege, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15:15 den 01 september 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-ser-fortsatt-god-efterfragan-pa-kontor-i-city

Följande filer finns att ladda ned:


PDF