Fabeges valberedning inför årsstämman 2010

Vid Fabeges årsstämma den 31 mars 2009 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med beslutet har de största aktieägarna (baserat på ägandet per 31 augusti 2009 och kända förändringar därefter) erbjudits plats i Fabeges valberedning och följande valberedning har bildats:

Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB)
Peter Laveson (Investment AB Öresund)
Anders Rydin (SEB fonder)
Thomas Ehlin (Nordea fonder)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 28,4 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 24 mars 2010.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominatingcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna, senast den 23 januari 2010.

Fabege AB (publ)
Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09:30 den 24 september 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabeges-valberedning-infor-arsstamman-2010-

Följande filer finns att ladda ned:


PDF