Fabeges årsredovisning tillgänglig på hemsidan

Från och med i dag, 01 mars 2010, finns Fabege ABs årsredovisning för 2009 tillgänglig via bolagets hemsida www.fabege.se.

I tryckt format beräknas årsredovisningen distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter tidigast den 10 mars.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.00 den 01 mars 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter
till ett bokfört värde av 29,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på
helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq
OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabeges-arsredovisning-tillganglig-pa-hemsidan--------

Följande filer finns att ladda ned:


Årsredovisning 2009