Fabege utvecklar bostadsrätter i samarbete med Oscar Properties

Fabege utvecklar bostadsrätter i samarbete med Oscar Properties

Fabege och Oscar Properties Invest AB har tillsammans bildat ett bolag för utveckling av bostadsrätter i Stockholm. Bolaget ägs till 50 procent av vardera part. Bolaget ska förvärva fastigheter för byggnation eller ombyggnation av befintliga byggnader till bostadslägenheter för att sedan överlåta dessa till bostadsrättsföreningar.

Affären gjordes upp i början av året men var villkorad av att det gemensamma bolaget erhöll finansiering för förvärv av utvecklingsobjekt vilket nu är klart.

Fabege överlåter initialt två fastigheter till det gemensamma bolaget. Köpeskillingen uppgår till totalt 315 Mkr och fastigheterna tillträds i juli respektive december 2010. Avsikten är att bygga om fastigheterna till bostäder som sedan säljs som bostadsrätter.

Resultatet av försäljningarna kommer att redovisas vid respektive tillträde i kvartal tre och fyra.

- Stockholm växer och behovet av fler lägenheter är långsiktigt. Fabege har flera befintliga hus som idag ligger i bättre bostadsläge än kontorsläge. Att omvandla dessa hus är bra ur såväl hållbarhets- som lönsamhetsperspektiv, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege. Vi är glada att starta detta gemensamma projekt där vår potential i befintliga hus kompletteras väl med Oscar Properties specifika kompetens i att utveckla och avyttra bostadsrätter, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.50 den 22 mars 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-utvecklar-bostadsratter-i-samarbete-med-oscar-properties

Följande filer finns att ladda ned:


PDF