Fabege säljer industrihus i Ulvsunda

Fabege har avyttrat tomträtten Induktorn 28 i Ulvsunda, Stockholm. Köpare är Svenska Hus i Stockholm AB och köpeskillingen uppgår till 26 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 5 400 kvm lager- och industrilokaler. Köparen tillträder den 3 maj 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 5 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2010.

– Försäljningen är i linje med vår strategi att avyttra fastigheter utanför våra prioriterade marknader och koncentrerade förvaltningsenheter, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 21 april 2010.


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-saljer-industrihus-i-ulvsunda-

Följande filer finns att ladda ned:


PDF