Delårsrapport januari-mars 2010

• Periodens resultat efter skatt ökade med 242 Mkr från –81 Mkr till 161 Mkr, motsvarande 0:98 kr per aktie (–0:49).
• Före skatt visade Förvaltningen ett resultat om 189 Mkr (46) och Förädlingen 30 Mkr (–15).
• Transaktionsresultatet uppgick till 31 Mkr (3).
• Förvaltningsresultatet ökade med 22 procent till 181 Mkr (148) medan hyresintäkterna minskade till 518 Mkr (548).

• Soliditeten ökade till 33 procent (32).

- Botten är passerad! Vi ska visserligen inte överdriva uppgången på hyres- och transaktionsmarknaden men det är i mina ögon tydligt att våra marknader nu har vänt, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

- Vi ser även att projektinvesteringar och det alltmer gynnsamma transaktionsklimatet genom värdeökning och reavinster kommer att bidra till ett väsentligt bättre resultat 2010, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 27 april 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,3 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/delarsrapport-januari-mars-201058922

Följande filer finns att ladda ned:


PDF