Fabege säljer bostadshotell i Solna

Fabege har avyttrat fastigheten Hallen 6 i Solna. Köpare är Chinax-gruppen och köpeskillingen uppgår till 110 Mkr. Byggnaden omfattar cirka 4 600 kvm och utgörs av ett bostadshotell. Köparen tillträder den 26 maj 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 20 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2010.

– Försäljningen är ett ytterligare steg mot renodlingen av vårt bestånd, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10.30 den 21 maj 2010.


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,3 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-saljer-bostadshotell-i-solna-

Följande filer finns att ladda ned:


PDF
Fotograf: Per Erik Adamsson
Hallen 6