Fabege säljer Päronet 8 i Solna Strand

Fabege har avyttrat fastigheten Päronet 8 i Solna Strand. Köpare är ett Hamburg-baserat fastighetsinvesteringsbolag, Union Investment, som förvärvat byggnaden för en av sina institutionella fastighetsfonder. Köpeskillingen uppgår till 555 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 21 600 kvm och utgörs av kontorslokaler. Köparen tillträder den 30 juli 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 50 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2010.
            – Försäljningen är i linje med Fabeges affärsmodell, fastigheten är färdigutvecklad och är en
               attraktiv förvaltningsfastighet med bra hyresgäst och därmed en bra investering för en
               institutionell placerare, säger Christian Hermelin VD för Fabege.

 

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.15 den 17 juni 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,3 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-saljer-paronet-8-i-solna-strand20985

Följande filer finns att ladda ned:


PDF

Päronet 8