Fabege säljer kontorsfastighet i centrala Stockholm

Fabege har avyttrat tomträtten till fastigheten Orgelpipan 4 i centrala Stockholm. Köpare är Axfast AB
och köpeskillingen uppgår till 230 Mkr. Byggnaden omfattar cirka 4 550 kvm och utgörs av en kontorsfastighet med affärslokaler i bottenplanet. Köparen tillträder den 30 juni 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 29 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2010.

 - Fastigheten står inför en utvecklingsfas och vi väljer att prioritera investeringar till   
 äganderätter i våra större utvecklingsprojekt, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.20 den 21 juni 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,3 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-saljer-kontorsfastighet-i-centrala-stockholm21674

Följande filer finns att ladda ned:


PDF
Fotograf: Per Erik Adamsson
Orgelpipan 4