Fabege säljer vid Brommaplan

Fabege har avyttrat fastigheten Grammet 1 och tomträtten Vävnaden 1 vid Brommaplan, Stockholm.  Köpare är JM. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 140 Mkr. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area på drygt 7 000 kvm kommersiella lokaler.

JM avser att utveckla ett större bostadsprojekt vid Brommaplan där också dessa fastigheter omfattas. JM tillträder 17 december 2010. Försäljningen ger Fabege ett initialt resultat efter skatt om 40 Mkr som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2010.

        JM har erhållit en markreservation på intilliggande mark för att utveckla ett större bostadsprojekt och är därför en naturlig köpare, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 12:00 den 17 december 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,1 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,2 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-saljer-vid-brommaplan67983

Följande filer finns att ladda ned:


Pressreleasen i Pdf format
Fotograf Peter Knutson
Christian Hermelin, VD Fabege