Fabege säljer i Ulvsunda

 

Fabege har avyttrat fastigheten Induktorn 33 i Ulvsunda, Stockholm för 100 Mkr. Köpare är
Stockholms stad. Fastigheten omfattar en uthyrbar area på cirka 17 000 kvm i huvudsak industri/lager. Staden avser att dra en ny väg över fastigheten.

Köparen tillträder preliminärt 30 juni 2011. Tillträdet är villkorat av att kommunfullmäktiges beslut om förvärv vinner laga kraft. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 17 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2011.

Stockholms stad presenterade en trafiklösning där en väg skulle dras genom vår fastighet och delar av byggnaderna behövde rivas. För att möjliggöra detta inleddes en diskussion om avyttring av fastigheten till Stockholms stad. Försäljningen stämmer också väl med vår ambition att fokusera på våra utvalda marknader säger Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 0702-39 34 81

 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 9.40 den 25 maj 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabege-saljer-i-ulvsunda,c9127226

Följande filer finns att ladda ned:


PDF version av pressmeddelandet
Bildbeskrivning...
Induktorn 33