Fabege säljer i Märsta

 

Fabege har avyttrat fastigheten Märsta 15:5 för en köpeskilling om 30 Mkr. Fastigheten är obebyggd och omfattar 90 000 kvm råmark. Köpare är Sigtuna kommun.

Köparen tillträder så snart fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 14 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2011.

– Att äga obebyggd industrimark utanför vårt kärnområde är inte prioriterat för oss och affären är helt i linje med vår strategi, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, Affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 0702-39 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 8.00 den 22 juni 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabege-saljer-i-marsta,c9137565

Följande filer finns att ladda ned:


Pressrelease i PDF format