Stor potential att minska byggnaders/fastigheters klimatpåverkan

 

De fastighetsbolag som arbetar systematisk med att minska sin energianvändning ligger långt före sina konkurrenter. Det framgår av en översiktlig granskning av sju fastighetsbolags energianvändning. Samtliga bolag ligger under det genomsnitt som Energimyndigheten redovisar och lägst ligger Fabege, 37 procent under snittet.

– Vi har arbetat systematiskt med effektivisering sedan 2002 och det ger tydliga resultat. Men de stora skillnaderna mellan de fastighetsbolag som ligger i framkant och genomsnittet visar att det finns en stor outnyttjad potential för effektivisering, säger Mia Östman, miljöchef på Fabege.

Enligt Energimyndighetens senaste statistik var den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler 132 kilowattimmar per kvadratmeter (kWh/m2) under 2009. Motsvarande energianvändning i Fabeges fastigheter under 2010 var 83 kWh/m2 Atemp okorrigerat.

Fabege har även granskat ytterligare sex stora fastighetsbolags publika redovisning av energi- användningen 2010. Bland dessa ligger energianvändningen för uppvärmning i intervallet 90-100 kWh/m2 okorrigerat.

– De bolag som tar energi- och klimatfrågan på allvar visar att det är möjligt att nå långt. Men det som ger bäst resultat är inte nödvändigtvis de glamourösa åtgärderna, utan vardagligt och långsiktigt arbete, säger Mia Östman.

Genomsnittet på 132 kWh/m2 gäller uppvärmd lokalyta i fjärrvärmeuppvärmda fastigheter i klimatzon 3, där bland annat Stockholms län ingår.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mia Östman, Miljöchef Fabege, tel 08-555 148 54, 073-387 18 54

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF version av pressmeddelandet