Delårsrapport januari-juni 2011

 

- Det goda näringslivsklimatet bidrog till den fortsatt positiva utvecklingen för Fabege med högre efterfrågan och stigande fastighetsvärden, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

- Vi har höga målsättningar och vår organisation har fullt fokus på att driva ett framgångsrikt uthyrningsarbete som syftar till att öka uthyrningsgraden och därmed kassaflödet och fastighetsvärdet, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 07.00 den 7 juli 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/delarsrapport-januari-juni-2011,c9143279

Följande filer finns att ladda ned:


Delårsrapport i pdf-format

Pressmeddelandet i pdf-format