Fabeges valberedning inför årsstämman 2012

 

Vid Fabeges årsstämma den 30 mars 2011 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med beslutet har de största aktieägarna (baserat på ägandet per 31 augusti 2011 och kända förändringar därefter) erbjudits plats i Fabeges valberedning och följande valberedning har bildats:

Bo Forsén (Brinova Fastigheter AB)
Fredrik Grevelius (Investment AB Öresund)
Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning)
Anders Rydin (SEB fonder)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 28,4 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 29 mars 2012.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominatingcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 29 september 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabeges-valberedning-infor-arsstamman-2012,c9166224

Följande filer finns att ladda ned:


PDF Fabeges valberedning inför årsstämman 2012