Fabege investerar 183 Mkr i Arenastaden

 

Fabege förvärvar fastigheten Farao 8 av Sireo Immobilienfonds, Luxemburg. Hyresvärdet är 15 Mkr och uthyrningsgraden är vid förvärvet 30 procent. Tillträde sker 24 november 2011.

Fastigheten, som ligger på Dalvägen i Arenastaden, är en modern byggnad som uppfördes 2001. Den består av fem våningsplan ovan mark, samt två garageplan under mark. Den totala ytan är knappt      10 000 kvm.

- I och med förvärvet av Farao 8 har vi fått ytterligare en pusselbit på plats i Arenastaden och kan erbjuda ett brett utbud av moderna lokaler för att möta den ökande efterfrågan i området. Fastigheten kompletterar väl Fabeges befintliga bestånd i Arenastaden, säger Klaus Hansen Vikström, chef för Affärsutveckling på Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, chef Affärsutveckling, tel 08-555 148 74, 0702-39 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10.30 den 24 november 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabege-investerar-183-mkr-i-arenastaden,c9191068

Följande filer finns att ladda ned:


Fabege investerar 183 Mkr i Arenastaden PDF