Fabege säljer i Hammarby Sjöstad

 

Fabege har avyttrat tomträtten Påsen 8 i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Köpare är Skanska och Ikano Bostad. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 42,5 Mkr. Påsen 8 omfattar idag ca 3 100 kvm uthyrbar area, i huvudsak lager och kontor. Köparen avser att bygga bostäder på fastigheten. Köparen tillträder 12 december 2011. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 23 Mkr som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2011.

 Avsikten är att konvertera fastigheten till bostäder och Fabege har genom att påbörja planarbetet skapat förutsättningar för en bra affär. Det var naturligt att Skanska och Ikano Bostad, som redan äger grannkvarteret, köper fastigheten, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef hos Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef,  tel 08-555 148 74, 07702-39 34 81 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10.30 den 9 december 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabege-saljer-i-hammarby-sjostad,c9198145

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande PDF