Fabege emitterar, via delägt bolag, obligationer under nytt MTN-program, med ram om 5 000 Mkr

 

Via det delägda finansbolaget Svensk Fastighetsfinansiering AB (SFFAB) utnyttjar Fabege möjligheten att låna 289 Mkr genom en treårig obligation på kapitalmarknaden. SFFAB:s första emission görs genom en treårig obligation om totalt 650 Mkr med en fast ränta om 3,65 procent (400 Mkr) och ett FRN-lån (250 Mkr). Obligationerna är säkerställda med pantbrev.

Fabege, Wihlborgs, Peab och Brinova äger tillsammans Svensk Fastighetsfinansiering AB. Fabeges ägarandel i bolaget uppgår till 30 procent. Avsikten är att genom alternativ finansiering bredda basen i bolagets upplåningsstruktur.

– Fabege har genom SFFAB fått en ny finansieringskälla att nyttjas för kommande affärer och investeringar, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15.00 den 13 december 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabege-emitterar--via-delagt-bolag--obligationer-under-nytt-mtn-program--med-ram-om-5-000-mkr,c9199210

Följande filer finns att ladda ned:


pressmeddelande PDF