NASDAQ OMX förlänger avtal med Fabege

 

NASDAQ OMX väljer att långsiktigt stanna kvar som hyresgäst i fastigheten Ladugårdsgärde 1:48, Norra Djurgårdsstaden. NASDAQ OMX hyr största delen av fastigheten tillsammans med SalusAnsvar, och förlänger sina avtal fram till år 2020, med en årshyra om 66 Mkr. Avtalen innebär samtidigt att NASDAQ OMX avträder en del av sina tidigare kontorsytor, cirka 5 800 kvm, och därigenom skapas möjligheter för andra företag som vill sitta i moderna lokaler i ett allt hetare område.

-Vi är mycket glada att NASDAQ OMX, som är Fabeges största kund, har valt att sitta kvar och ser fram mot ett fortsatt bra samarbete, säger Urban Sjölund, fastighetschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Urban Sjölund, fastighetschef, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15.15 den 20 december 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/nasdaq-omx-forlanger-avtal-med-fabege,c9201703

Följande filer finns att ladda ned:


pressmeddelande pdf