Fabege säljer bostadsbyggrätter

 

Fabege har avyttrat blivande bostadsbyggrätter i Alvik (Racketen 11) och i Solna (Styckjunkaren 4) till Peab respektive JM. Affärerna har varit avtalade sedan tidigare men först nu har villkoren för affärerna blivit uppfyllda. Båda försäljningarna sker i bolagsform med ett sammantaget resultat om

47 Mkr efter skatt, vilket kommer att redovisas i Q4 2011.

– Planarbetet har skapat en bra värdetillväxt för oss och nu var det dags för bostadsbyggarna att ta över, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef hos Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 0702 39 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15.00 den 9 januari 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabege-saljer-bostadsbyggratter,c9205220

Följande filer finns att ladda ned:


PDF pressmeddelande