Stark nettouthyrning och förädling var grunden till det goda resultatet

 

- Genom positiv nettouthyrning och förädling av fastighetsportföljen skapade vi förutsättningar för god tillväxt i intäkter och värden framöver, berättar Christian Hermelin, VD Fabege. Jag är särskilt nöjd med att våra medarbetares insatser gör skillnad.

- Osäkerheten om konjunkturutvecklingen är stor men Fabege är väl rustat med en stark balansräkning och en väl belägen fastighetsportfölj med god utvecklingspotential, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:50 den 2 februari 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/stark-nettouthyrning-och-foradling-var-grunden-till-det-goda-resultatet,c9214662

Följande filer finns att ladda ned:


Bokslutskommuniké 2011

pressmedelande PDF