Fabeges årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

 

Fabege ABs årsredovisning för 2011 är tillgänglig via bolagets webbplats, www.fabege.se, från och med onsdagen den 7 mars 2012, kl 8.00.

I tryckt format beräknas årsredovisningen distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter tidigast den 15 mars 2012.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Bo Nilsson, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0702-245 86 29

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 7 mars 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabeges-arsredovisning-ar-tillganglig-via-bolagets-webbplats,c9228226

Följande filer finns att ladda ned:


Årsredovisning 2011 PDF

pressmeddelande PDF