Fabege genomför affär i Hammarby Sjöstad

Fabege har genomfört försäljningen av två fastigheter (Linjefarten 1 och Båtturen 1) som avstyckats från Hammarby Gård 7, Hammarby Sjöstad till Oscar Properties i enlighet med tidigare kommunicerat beslut (från årsstämman 2011). Försäljningen avser mark för utveckling av bostäder. Affären är villkorad av att Fabege erhåller bygglov för uppförande av kommersiell bebyggelse mot värmeverket och att arbetet med att uppföra byggnaden påbörjas. Dessa villkor är nu uppfyllda och transaktionen kan därmed fullföljas.

Försäljningen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 265 Mkr och ger ett resultat om 112 Mkr före skatt och 146 Mkr efter skatt, vilket kommer att redovisas under andra kvartalet 2012.

- Jag är nöjd med att förutsättningarna för att fullfölja affären nu är uppfyllda. Genom vårt plan- och utvecklingsarbete visar vi att vi kan skapa och realisera värden. Affären tillför både resultat och likviditet, säger Klaus Hansen Vikström, Affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, Affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13.00 den 29 juni 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 30,0 Mdkr. Fastighets-beståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabege-genomfor-affar-i-hammarby-sjostad,c9278758

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande PDF