Fabege gör ytterligare räntesäkringar av låneportföljen

Fabege har valt att utnyttja det fortsatt låga ränteläget till att räntesäkra ytterligare totalt 2 Mdkr av låneportföljen. Räntesäkringen har gjorts med hjälp av ränteswapar om 2 Mdkr på fem respektive sju år till en genomsnittlig ränta om 2,03 procent.

Efter den nu genomförda räntebindningen är räntan på nära 80 procent av Fabeges låneportfölj bunden på löptider upp till nio år. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår därefter till 3,5 år.

- Vi är mycket nöjda med att på detta sätt säkra kassaflödet i låneportföljen på en historiskt låg nivå, kommenterar Åsa Bergström, vVD samt ekonomi- och finanschef Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 30,8 Mdkr. Fastighets-beståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabege-gor-ytterligare-rantesakringar-av-laneportfoljen,c9302226

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande PDF