Förändring i valberedningen för Fabege

Till följd av ägarförändringar i Fabege AB (publ) har Anders Rydin, som företrädare för SEB Fonder, utsetts till ledamot i valberedningen. Gustaf Colliander, Cohen & Steers, lämnar samtidigt valberedningen.

Valberedningen består därmed av följande ledamöter:
Anders Rydin (SEB Fonder)
Bo Forsén (Brinova fastigheter AB)
Mats Qviberg (Investment AB Öresund)
Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 27,6 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 21 mars 2013.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominatingcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 12.00 den 26 oktober 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,2 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/forandring-i-valberedningen-for-fabege,c9325817

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande PDF