Nya uthyrningar i Fabege

Fabege och ProfilHotels utvecklar och förädlar tillsammans Centralhotellet på Vasagatan 38. Hotellet renoveras och utökas med ca 600 kvm och samtidigt integreras före detta Restaurang Biffi i hotellverksamheten. Totalt blir den förhyrda ytan ca 3 540 kvm. Det nya avtalet är på 15 år med en årshyra om 12,4 Mkr.

Fabege har samtidigt tecknat ett femtonårigt hyresavtal med Tastsinn-koncernen (där ProfilHotels ingår) i kvarteret Skeppshandeln som är under uppförande i Hammarby Sjöstad. Avtalet gäller nybyggnad av ett hotell för s.k. ”extended stay”. Förhyrningen omfattar ca 1 400 kvm med en årshyran om 3,4 Mkr. Inflyttning är beräknad till första halvåret 2014.

Fabege har också tecknat ett nioårigt hyresavtal i fastigheten Ladugårdsgärde 1:48 (gamla Ford-fabriken) i Frihamnen. Årshyran uppgår till 12,9 mkr och inflyttning sker våren 2013.

  Tastsinn-koncernen är hyresgäst hos Fabege sedan tidigare och vi tror mycket på denna satsning i ett efterfrågat segment. Det kommer att bli ett viktigt tillskott till vår utveckling av stadsdelen Hammarby Sjöstad, kommenterar Urban Sjölund, fastighetschef, Fabege.

  När OMX minskade yta i Ford-fabriken tidigare i år var vår önskan att snabbt hitta en ny hyresgäst till den aktuella ytan. Nu har vi lyckats och i och med dagens överenskommelse är fastigheten återigen fullt uthyrd, säger Urban Sjölund.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Urban Sjölund, fastighetschef, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 17.00 den 26 oktober 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,2 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/nya-uthyrningar-i-fabege,c9326082

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande PDF